เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ACCCRN ระยะที่ 3 (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ACCCRN ระยะที่ 3 (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)
ภายใต้โครงการ โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2557
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environme
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0239223708962,100.50137150283

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

พัฒนาศักยภาพ สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ขยายผลโครงการ สร้างความยั่งยืน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
22 พ.ค. 56 ใส่ข้อมูล www.hatyaicityclimate.org 0 0.00 0.00
31 พ.ค. 56 ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ งวดที่ 1 โครงการ Flood Plan 0 0.00 -
4 - 7 มิ.ย. 56 ประชุมนำเสนอ/รายงานความก้าวหน้าโครงการต่อสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 0 0.00 -
10 - 13 มิ.ย. 56 สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/จัดทำ clip โครงการ ACCCRN หาดใหญ่ 0 0.00 0.00
1 - 3 ก.ค. 56 สัมภาษณ์/ถ่ายภาพ/Clip/เก็บข้อมูล - Best Practice Case:ทุ่งสง 0 0.00 -
25 ก.ค. 56 Workshop ความรู้ "การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือ/ปรับตัว" 0 0.00 0.00
26 ก.ค. 56 ประชุมผู้รับผิดชอบหลัก วางแผนจัด SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 0 0.00 0.00
29 ก.ค. 56 นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน 0 0.00 0.00
14 - 16 ส.ค. 56 Workshop ACCCRN Monitoring&Evaluation 0 0.00 -
19 - 21 ส.ค. 56 ACCCRN Monitoring&Evaluation 0 0.00 0.00
5 - 6 ก.ย. 56 เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่ 0 0.00 0.00
21 - 22 ต.ค. 56 มูลนิธิร๊อคกี้เฟลเลอร์ ลงพื้นที่ ACCCRN หาดใหญ่ 0 0.00 0.00
26 - 27 พ.ย. 56 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์ “ปัญหาและสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมจากอดีตถึงปัจจุบัน 4 0.00 0.00
12 ธ.ค. 56 ประชุมวางแผนการจัดทำสกู๊ป ACCCRN หาดใหญ่ 0 0.00 -
20 ธ.ค. 56 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบูรณาการความร่วมมือ ทม.สะเดา 0 0.00 0.00
15 - 17 ม.ค. 57 นำเสนอความก้าวหน้า และผลการดำเนินการโครงการ ACCCRN หาดใหญ่ 0 0.00 -
10 ก.พ. 57 ประชุมหาแนวทางการดำเนินโครงการ Hat Yai Business Sector Intervention 0 0.00 0.00
5 - 7 มี.ค. 57 กิจกรรม City Exchange เมืองเครือข่าย ACCCRN&M-Brace‏ 0 0.00 0.00
19 - 20 มี.ค. 57 ประชุมร่วม CDIA ลงพื้นที่ระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ 0 0.00 0.00
21 มี.ค. 57 ลงพื้นที่/ถอดบทเรียนชุมชนคูเต่า 0 0.00 0.00
29 มี.ค. 57 เปิดตัวโครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อการรับมือกับอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว 0 0.00 0.00
22 เม.ย. 57 SLD โครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 0 0.00 0.00
15 พ.ค. 57 เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของภาคเอกชนฯ 0 0.00 0.00
22 - 23 พ.ค. 57 กิจกรรมแลกเปลี่ยนชุมชน หาดใหญ่-อุดรธานี (ACCCRN&M-Brace) 0 0.00 0.00
29 พ.ค. 57 กิจกรรม City to City Networking and Learning 3rd‏ 0 0.00 0.00
11 - 14 มิ.ย. 57 กิจกรรมแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ระหว่างเมืองเครือข่าย (City Exchange) 0 0.00 0.00
24 ก.ค. 57 Workshop LG-SAT (UNISDR) 0 0.00 0.00
รวม 4 0.00 21 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

กระบวนการแลกเปลี่ยน/เรียนรู้ - Shared Learning Dialogues

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2556 10:24 น.