เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ปีรหัสโครงการเลขที่ข้อตกลงชื่อโครงการจังหวัดพื้นที่วันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดสถานะวันที่สร้าง
2556 โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ สงขลา เครือข่ายพื้นที่ชุมชนหาดใหญ่ใน และชุมชนในเขตเทศบาลตำบลคูเต่า 1 ม.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2556
2556 ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ สงขลา ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 1 มี.ค. 2556 30 พ.ย. 2557 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2556
2556 การจัดทำแบบจำลองสถานการณ์การพัฒนาเมือง สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2556
2556 การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ) สงขลา ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ 1 ธ.ค. 2555 30 พ.ย. 2557 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2556
2556 สพช. 56-06 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ 1) สงขลา อ.หาดใหญ่ และ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา / LDI,สสส. 1 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2556
2556 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่ สงขลา พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 1 ม.ค. 2556 31 ธ.ค. 2557 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2556
2556 การพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Flood Model) สงขลา ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยเฉพาะพื้นที่เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ 1 มี.ค. 2556 30 พ.ย. 2557 กำลังดำเนินโครงการ 21 ก.พ. 2556
2556 การเตรียมรับมืออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน สงขลา 1. ชุมชนบ้านปลักธง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา2. ชุมชนย่านยาวออก ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3. ชุมชนตลาด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 4. เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 1 ธ.ค. 2555 30 พ.ย. 2557 กำลังดำเนินโครงการ 15 พ.ค. 2556
2556 ACCCRN ระยะที่ 3 (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) สงขลา พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา 1 ม.ค. 2552 31 ธ.ค. 2557 กำลังดำเนินโครงการ 22 พ.ค. 2556
2557 Business sector สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 15 ก.ย. 2557
2557 โครงการวางระบบเตือนภัยลุ่มน้ำกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน สงขลา กำลังดำเนินโครงการ 15 ก.ย. 2557