เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน/โครงการรวมจ่ายงบประมาณ%
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NAN%
สัดส่วน(%) NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%

หมายเหตุ ร้อยละของแต่ละหมวด คือ ร้อยละค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายของแผนงาน/โครงการ