เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

รายงานงบประมาณ/การจ่ายเงินของโครงการจำแนกตามพื้นที่

พื้นที่รวมจ่ายงบประมาณ%
ACCCRN ระยะที่ 3 (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NAN%
การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0%
การพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Flood Model) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,810,230.00 0%
การเตรียมรับมืออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NAN%
การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,250,000.00 0%
ศูนย์เรียนรู้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,167,770.00 0%
โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตและผังชุมชนเพื่อการรับมือและปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนในพื้นที่เมืองหาดใหญ่ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,002,050.00 0%
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ 1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0%
รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,230,050.00 0%
สัดส่วน(%) NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN% NAN%