เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : เก็บภาพ เมือง/ระบบการจัดการอุทกภัยหาดใหญ่

สถานที่ : พื้นที่เมืองหาดใหญ่

วันที่ : 5 กันยายน 2556 - 6 กันยายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : take pictures of a couple of the large man-made canal in Hat Yai,natural canal, and some shots of the inner city.

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00