เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ACCCRN Monitoring&Evaluation

สถานที่ :

วันที่ : 19 สิงหาคม 2556 - 21 สิงหาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ประเมินผลการดำเนินโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 19 ส.ค. 2556 10:16 น.