เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน

สถานที่ : เทศาบาลนครหาดใหญ่, ชุมชนหาดใหญ่ใน

วันที่ : 29 กรกฎาคม 2556 - 29 กรกฎาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : นศ.ป โท คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มอ. ศึกษาดูงาน 1 ระบบการจัดการอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ 2 การรับมืออุทกภัยโดยชุมชน จากการดำเนินโครงการ ACCCRN

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย Nuk DPM-Thepha เมื่อ 29 ก.ค. 2556 12:43 น.