เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : เสวนาแนวทางออกแบบเมืองหาดใหญ่แบบบูรณาการและสร้างสรรค์

สถานที่ : ณ อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้น 2 ห้อง 31203 มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2557 - 17 กรกฎาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00