เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN

สถานที่ : ณ ศูนย์เรียนรู้ ฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2557 - 10 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00