เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่

สถานที่ : ห้องพระยาอรรถกระวีสุนทร สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร (ชั้น7ตึกLRC) ม.สงขลานคริน

วันที่ : 25 กันยายน 2556 - 25 กันยายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย เมื่อ 25 ก.ย. 2556 22:37 น.