เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : แผนงานชุมชนถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบัณฑิตอาสา มอ.

สถานที่ : ตึกแพทย์ศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ : 26 มีนาคม 2557 - 26 มีนาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง เมื่อ 24 มี.ค. 2557 17:49 น.