เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : เวทีแผนชุมชนเขตเทศบาลเมืองควนลัง

สถานที่ :

วันที่ : 16 มีนาคม 2557 - 16 มีนาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 50

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย punyha เมื่อ 11 มี.ค. 2557 11:58 น.