เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : เวทีนำเสนอ ผลการ ทำแผนที่ชุมชนย่านยาวออก

สถานที่ : ศูนย์ประสานงานชุมชนย่านยาวออก

วันที่ : 15 มิถุนายน 2556 - 15 มิถุนายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : เวที่ที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมรับรู้และระดมความคิดเห็น(ข้อมูล เครื่องมือ ในการเตรียมรับมืออุทกภัย)

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย orasai เมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:13 น.