เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : นัดประชุมอาสาสมัครทำข้อมูลชุมชนตลาด

สถานที่ : บ้านประธานชุมชนตลาด

วันที่ : 29 พ.ค. 2556 - 29 พ.ค. 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ติดตามการทำแผนที่ชุมชน

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00