เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอ.คลองหอยโข่ง

สถานที่ :

วันที่ : 25 มิถุนายน 2556 - 25 มิถุนายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ประชุ

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย punyha เมื่อ 10 มิ.ย. 2556 15:15 น.