เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรท้องถิ่น

สถานที่ : ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่

วันที่ : 10 ตุลาคม 2557 - 10 ตุลาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 40

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : สรุปผลการปรับแก้หลักสูตรท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00