เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : อบรมเชิงฏิบัติการ โปรแกรม IFAS

สถานที่ : ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงแรมพาราไดส์ แอนด์ รีสอร์ท

วันที่ : 28 กรกฎาคม 2557 - 30 กรกฎาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00