เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)

สถานที่ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ : 1 เมษายน 2556 - 1 เมษายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ประชุมเพื่่อสรุปข้อมูลที่ดำเนิการอยู่และที่ได้เก็บเพิ่มเติมจากข้อเสนอของ อาจารย์ธนิต และ ส่วนอุทก

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย สมพร เหมืองทอง เมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:21 น.