เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : เก็บข้อมูลทางกายภาพของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

สถานที่ : ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

วันที่ : 1 มีนาคม 2556 - 31 พ.ค. 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : ส่องกล้อง วัดค่าระดับ

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย เมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:14 น.