เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ร่วมงานประชุมสามัญประจำปีของหอการค้าจังหวัดสงขลาฯ

สถานที่ : โรงแรมซากุระ แกรนด์ วิว หาดใหญ่

วันที่ : 6 มีนาคม 2558 - 6 มีนาคม 2558

กลุ่มเป้าหมาย : 120

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00