เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : นัดถอดบทเรียนแบบจำลองสถานการณ์การพัฒนาเมือง

สถานที่ : สถาบันสันติศึกษา

วันที่ : 28 มกราคม 2558 - 28 มกราคม 2558

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย savika เมื่อ 27 ม.ค. 2558 14:29 น.