เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานและกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการฯ

สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้เพื่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมืองหาดใหญ่

วันที่ : 25 ธันวาคม 2557 - 25 ธันวาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย savika เมื่อ 27 พ.ย. 2557 09:27 น.