เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "อัพเดทความก้าวหน้าผ่านเว็บไซต์"

สถานที่ :

วันที่ : 22 พ.ค. 2556 -

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน : -

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย savika เมื่อ 22 พ.ค. 2556 11:30 น.