เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ร่วมคุยเครือข่ายเตือนภัยตำบลคูเต่า(ติดตามการใช้วิทยุเครื่องแดง)

สถานที่ : วัดดอน

วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2557 - 13 พฤศจิกายน 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย เมื่อ 11 พ.ย. 2557 07:29 น.