เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ลงเยี่ยมแปลง มอบก้อนเห็ดหูหนูและกล้าผักที่ได้รับจาก อ.เล็ก (คุณเจริญ/ป้าสมหมาย/ก๊ะมลินี/บังสวาสดิ์)

สถานที่ :

วันที่ : 2 เมษายน 2557 - 2 เมษายน 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00