เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ลงพื้นที่คูเต่า งานออกแบบนิทรรสการ และแก้ปัญหาเรื่องน้ำ สวน อ.โสภณ และโรงเรียนบ้านใต้

สถานที่ :

วันที่ : 25 มีนาคม 2557 - 25 มีนาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00