เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 6 (บ้านก๊ะฝ๊ะ)

สถานที่ :

วันที่ : 16 มีนาคม 2557 - 16 มีนาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย punyha เมื่อ 19 ก.พ. 2557 11:21 น.