เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : นัดคุยสรุปบทเรียนกิจกรรมย่อยชุมชนคูเต่า(ภาพรวม) กิจกรรมละ 3-5 คน

สถานที่ : วัดดอน

วันที่ : 1 มีนาคม 2557 - 1 มีนาคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย เมื่อ 19 ก.พ. 2557 11:20 น.