เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 4 (บ้านซอลีอะ)

สถานที่ :

วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2557 - 9 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย เมื่อ 3 ก.พ. 2557 11:00 น.