เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : นัดคุยงานติดตามประเมินผลกิจกรรมย่อยชุมชนคูเต่า (ส่งเสริมสุขภาพ โรงน้ำ และระบบเตือนภัย)

สถานที่ :

วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2557 - 22 กุมภาพันธ์ 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00