เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ลงปฏิบัติการพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ (ศูนย์เรียนรู้คุณมลินี ชุมชนริมคลอง ร.1)

สถานที่ :

วันที่ : 26 มกราคม 2557 - 26 มกราคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย punyha เมื่อ 15 ม.ค. 2557 08:46 น.