เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโรงเรียน(แผนปฏิบัติการ) โรงเรียนบ้านใต้ คูเต่า

สถานที่ : โรงเรียนบ้านใต้

วันที่ : 21 มกราคม 2557 - 21 มกราคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย punyha เมื่อ 13 ม.ค. 2557 15:31 น.