เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : กิจกรรมเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบชุมชนคูเต่า ครั้งที่ 1 (บ้านลุงสุวิชช์)

สถานที่ : บ้านลุงสุวิชช์ เลขที่ 1 หมู่ 8

วันที่ : 12 มกราคม 2557 - 12 มกราคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00