เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานพัฒนาชุดความรู้เพื่อศูนย์เรียนรู้การรับสภาพภูมิอากาศระดับโรงเรียน

สถานที่ : โรงเรียนเทศบาล 5 วัดหาดใหญ่ใน

วันที่ : 6 มกราคม 2557 - 6 มกราคม 2557

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00