เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN HY (คก.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ เป็นเจ้าภาพ)

สถานที่ :

วันที่ : 20 ธันวาคม 2556 - 20 ธันวาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย punyha เมื่อ 17 ธ.ค. 2556 11:55 น.