เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN HY (คก.แผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ เป็นเจ้าภาพ) ยังไม่กำหนดวันประชุม

สถานที่ :

วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2556 - 22 พฤศจิกายน 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย เมื่อ 7 พ.ย. 2556 09:26 น.