เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : ร่วมประชุมกับ อสม.ตำบลคูเต่า (ประชุมประจำเดือนของ อสม.คูเต่า)

สถานที่ : รพ.สต.คูเต่า

วันที่ : 5 สิงหาคม 2556 - 5 สิงหาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

  กิจกรรมหลัก :

  รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

  ผลผลิต :

  ผลลัพท์ :

  ภาคีร่วมสนับสนุน :

  งบประมาณ

  รายการจำนวนเงิน(บาท)
  รวมเงิน 0.00

  สร้างกิจกรรมโดย punyha เมื่อ 5 ส.ค. 2556 15:09 น.