เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

ชื่อกิจกรรม : อบรมหลักสูตรกลาง : เครือข่ายชุมชนหาดใหญ่ใน "เพาะเห็ด"

สถานที่ :

วันที่ : 13 กรกฎาคม 2556 - 13 กรกฎาคม 2556

กลุ่มเป้าหมาย : 0

รายละเอียดกิจกรรมตามแผน :

วัตถุประสงค์

    กิจกรรมหลัก :

    รายละเอียดกิจกรรมหลัก :

    ผลผลิต :

    ผลลัพท์ :

    ภาคีร่วมสนับสนุน :

    งบประมาณ

    รายการจำนวนเงิน(บาท)
    รวมเงิน 0.00