เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่

ประชุม Motorway Hatyai-Sadao

ประชุม Motorway Hatyai-Sadao

19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น.
niramonniramon
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadaoประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadaoประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadaoประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadaoประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadaoประชุม Motorway Hatyai-Sadao
  • photo ประชุม Motorway Hatyai-Sadaoประชุม Motorway Hatyai-Sadao
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00