เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่

ประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN

ประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN

10 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09:00 น.
niramonniramon
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRNประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00