เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่

รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

15 พ.ค. 2556 เวลา 09.00-16.00 น. น.
niramonniramon
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯรายงานความก้าวหน้า การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (4)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00