เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมหาดใหญ่
ภายใต้โครงการ โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2556 - 31 ธันวาคม 2557
งบประมาณ 500,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นพ.รุ่งโรจน์ กั่วพานิช
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0245719178464,100.46775054652

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน และผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายฯ เข้าสู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
24 เม.ย. 56 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง 0 0.00 0.00
8 พ.ค. 56 เข้าร่วมโครงการฝึกทบทวนแผนปฏิบัติการภัยพิบัติ เทศบาลตำบลปริก และอ่างเก็บน้ำคลองสะเดา 0 0.00 -
15 พ.ค. 56 รายงานความก้าวหน้า การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ 0 0.00 0.00
22 พ.ค. 56 เข้าร่วมประชุมการเตือนภัยพิบัติ 0 0.00 -
23 พ.ค. 56 ศึกษา/ดูงานโรงน้ำ 0 0.00 -
26 พ.ค. 56 สัมภาษณ์ ปธ. ACCCRN Hatyai 0 0.00 -
28 พ.ค. 56 ประชุมกิจกรรมแบบจำลองการพัฒนาเมืองและข้อเสนอเชิงนโยบายฯ 0 0.00 -
31 พ.ค. 56 ส่งรายงานความก้าวหน้า 0 0.00 -
17 ก.ค. 56 ประชุมด้านผังเมือง 0 0.00 0.00
4 ก.ย. 56 ปรึกษาการเตรียมจัดประชุมเวทีนโยบาย 0 0.00 0.00
13 ก.ย. 56 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านผังเมือง 0 0.00 0.00
14 ก.ย. 56 ปาฐกถา 2.2 ล้านล้าน สงขลาได้อะไร 0 0.00 -
18 ก.ย. 56 หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน้ำท่วม 0 0.00 0.00
25 ก.ย. 56 ประชุมจัดทำร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย สู่การจัดทำผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ 0 0.00 0.00
26 ก.ย. 56 สมัชชาประชาชน 0 0.00 0.00
14 ต.ค. 56 รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมที่ 5 การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯต่อคณะทำงานฯ 0 0.00 0.00
18 ต.ค. 56 การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ประเด็น “แนวทางการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน” 0 0.00 0.00
27 ธ.ค. 56 การประชุมกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเลือกพื้นที่นำร่อง เพื่อจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 0 0.00 0.00
12 ม.ค. 57 การประชุมนำเสนอผลการศึกษาตัวชี้วัด และภาพฉายอนาคตของพื้นที่เมืองคอหงส์ 0 0.00 0.00
15 ม.ค. 57 การประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN 0 0.00 0.00
17 ม.ค. 57 การประชุมวิเคราะห์ข้อมูลภาพฉายอนาคต 0 0.00 0.00
10 ก.พ. 57 ประชุมความคืบหน้ากิจกรรมที่ 5 ต่อคณะทำงานโครงการ ACCCRN 0 0.00 0.00
19 ก.พ. 57 ประชุม Motorway Hatyai-Sadao 0 0.00 0.00
7 มี.ค. 57 ประชุมกลุ่มย่อยแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายฯ 0 0.00 0.00
10 มี.ค. 57 ประชุมการจัดทำเทศบัญญัติด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 0 0.00 0.00
11 มี.ค. 57 สรุปงานนโยบาย 0 0.00 -
13 มี.ค. 57 สังเกตการณ์เวทีประชุมประธานชุมชน เทศบาลเมืองคอหงส์ 0 0.00 0.00
14 มี.ค. 57 รายงานความก้าวหน้านโยบาย 0 0.00 0.00
17 มี.ค. 57 ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์ 0 0.00 0.00
18 มี.ค. 57 เทศบาลเมืองคอหงส์พบประชาชน 0 0.00 -
23 มี.ค. 57 อบรมวิทยากรกระบวนการ 0 0.00 0.00
24 มี.ค. 57 สังเกตการณ์เวทีแผนชุมชน ทม.คอหงส์ 0 0.00 0.00
25 มี.ค. 57 ประชุมกลุ่มย่อยออกแบบเมืองคอหงส์ 0 0.00 0.00
28 มี.ค. 57 ตัวแทนเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย โครงการศึกษาวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองสงขลา หาดใหญ่ คลองหอยโข่ง นาหม่อม สะเดา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา 0 0.00 -
19 มิ.ย. 57 ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยงานนโยบายสาธารณะ 0 0.00 -
17 ก.ค. 57 เสวนาแนวทางออกแบบเมืองหาดใหญ่แบบบูรณาการและสร้างสรรค์ 0 0.00 -
รวม 0 0.00 24 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ถอดบทเรียนและสังเคราะห์ข้อมูล
  2. จัดเวทีนำเสนอบทเรียนและรับฟังแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและผังเมือง
  3. จัดเวทีนำเสนอร่างข้อเสนอเชิงนโยบายแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดเวทีกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็น
  5. จัดทำร่างข้อเสนอและการเสนอเพื่อบรรจุเป็นยุทธศาสตร์และแผนงานต่อ อปท. ในลุ่มน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจังหวัด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง  
1 ร่างเอกสารประกอบการประชุมงานนโยบาย25กย56.pdf (.pdf) niramon

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2556 12:04 น.