เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเตรียมรับมืออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชนและเส้นทางการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชนและเส้นทางการเกิดอุทกภัยในพื้นที่

20 มกราคม 2557 เวลา 14:30 น.
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
  • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
  • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
  • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ล่องเรือสำรวจเส้นทางน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณเขตเทศบาลเมืองควนลัง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังเพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชนและเส้นทางการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ด้วยการล่องเรือสำรวจเส้นทางน้ำในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาบริเวณเขตเทศบาลเมืองควนลังได้ข้อมูลพื้นที่ชุมชนและเส้นทางการเกิดอุทกภัยของพื้นที่เทศบาลเมืองควนลังซึ่งได้รับผลกระทบจากเส้นทางน้ำคลองอู่ตะเภาและจากส่วนต่างๆซึ่งต้องสำรวจละเอียดอีกครั้ง

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 7 คน จากที่ตั้งไว้ 7 คน
ประกอบด้วย

แกนนำชุมชนในพื้นที่

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00