เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเตรียมรับมืออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห

ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห

8 มกราคม 2557 เวลา 13:00 น.
พลังคือชุมชน ชุมชนคือพลังพลังคือชุมชน ชุมชนคือพลัง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแหลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห
  • photo ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแหลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแหได้ทราบข้อมูลของพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหในประเด็นการเกิดอุทกภัยในพื้นที่เนื่องจากมีสาเหตุมาจากน้ำที่ล้นตลิ่งจากคลองอู่ตะเภาและสภาพของพื้นที่ที่มีการถมพื้นที่และสร้างถนนปิดทางเดินของน้ำธรรมชาติส่งผลให้ในพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนริมคลองอู่ตะเภา

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 50 คน
ประกอบด้วย

มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองคลองแหพร้อมทั้งประชาชนจากทุกชุมชนเข้าร่วม

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00