เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเตรียมรับมืออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม การเตรียมรับมืออุทกภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน
ภายใต้โครงการ โปรแกรมแสดงผลและรายงานออนไลน์ปริมาณน้ำฝนในลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2555 - 30 พฤศจิกายน 2557
งบประมาณ 0.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางพิชยา แก้วขาว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ 1. ชุมชนบ้านปลักธง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา2. ชุมชนย่านยาวออก ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 3. ชุมชนตลาด ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 4. เทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.0381376581312,100.50521560056

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
วัตถุประสงค์ของโครงการ (บรรยาย)

ชุมชนมีทักษะการรับรู้ข้อมูล การพยากรณ์ การเตือนภัยด้วยตัวเองและมีทักษะในการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาชุมชน

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
29 พ.ค. 56 นัดประชุมอาสาสมัครทำข้อมูลชุมชนตลาด 0 0.00 -
1 มิ.ย. 56 ลงพื้นที่เทศบาลตำบลปริกรวมกับคณะทำงานของนพ.โกมาตร ประเด็นการจัดการภัยพิบัติด้วยระบบนิเวศวัฒนธรรม 0 0.00 -
15 มิ.ย. 56 เวทีนำเสนอ ผลการ ทำแผนที่ชุมชนย่านยาวออก 0 0.00 -
8 ม.ค. 57 ลงพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแหรับฟังปัญหาในพื้นที่ร่วมกับเทศบาลเมืองคลองแห 50 0.00 0.00
15 ม.ค. 57 รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของแผนงานชุมชน 0 0.00 -
20 ม.ค. 57 ลงพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง เพื่อสำรวจพื้นที่ชุมชนและเส้นทางการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ 7 0.00 0.00
6 ก.พ. 57 เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองควนลังเพื่อปรึกษาเลือกพื้นที่ในการดำเนินโครงการ 0 0.00 -
10 ก.พ. 57 นำเสนอความก้าวหน้าแผนงานชุมชน 0 0.00 -
17 ก.พ. 57 ลงพื้นที่ชุมชนพรุฉิมพลีประสานกับประธานชุมชน 0 0.00 -
24 ก.พ. 57 เวทีเปิดตัวงานโครงการ ACCCRN พื้นที่ควนลัง 50 0.00 0.00
7 มี.ค. 57 ลงพื้นที่ประชุมร่วมการเปิดโครงการเทศบาลเมืองคลองแห 0 0.00 -
14 มี.ค. 57 รายงานความก้าวหน้าแผนงานชุมชน 0 0.00 -
16 มี.ค. 57 เวทีแผนชุมชนเขตเทศบาลเมืองควนลัง 50 0.00 0.00
18 มี.ค. 57 ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อเปิดพื้นที่ทำโครงการ 4 ชุมชน 0 0.00 -
22 มี.ค. 57 ลงประชุมร่วมกับแกนนำชุมชนหนองนายขุ้ย เทศบาลเมืองควนลัง 0 0.00 -
24 มี.ค. 57 ร่วมประชุมพัฒนาแผนชุมชนเทศบาลเมืองควนลัง 0 0.00 -
26 มี.ค. 57 แผนงานชุมชนถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับบัณฑิตอาสา มอ. 0 0.00 -
31 มี.ค. 57 ประชุมจัดตั้งคณะทำงานแผนชุมชนเทศบาลเมืองควนลัง 0 0.00 -
12 พ.ย. 57 ประชุมเครือข่ายสื่อสารเพื่อการเตือนภัย 0 0.00 -
19 พ.ย. 57 ประชุมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์(รวมงานเลี้ยงเครือข่ายเตือนภัย) 0 0.00 -
2 ก.พ. 58 เวทีถอดบทเรียนร่วมกับแกนคณะทำงานชุมชน 0 0.00 -
รวม 157 0.00 4 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. การเตรียมพื้นที่
  2. การพัฒนาศักยภาพด้านข้อมูล
  3. จัดทำแผนที่รับมืออุทกภัยชุมชน
  4. จัดทำคู่มือการจัดการอุทกภัยชุมชน
  5. เสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครชุมชนและระหว่างชุมชน
  6. การประสานเชื่อมโยง หน่วยงาน อปท.และศูนย์การเรียนรู้
  7. สนับสนุนการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชน
  8. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2556 12:00 น.