เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ 1)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยมีชุมชนท้องถิ่นเป็นศูนย์กลาง (ระยะที่ 1)
รหัสโครงการ
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ธันวาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2556
งบประมาณ 500,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชาคริต โภชะเรือง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อ.หาดใหญ่ และ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา / LDI,สสส.
ละติจูด-ลองจิจูด 6.8971156648761,100.39031982406

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
22 พ.ค. 56 ประชุมคณะทำงานยกร่างเกสารการจัดการภัยพิบัติ อ.หาดใหญ่ 0 0.00 -
5 มิ.ย. 56 เวทีโซนเครือข่ายภัยพิบัติอำเภอหาดใหญ่(โซนพะตง) 0 0.00 -
12 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอ.คลองหอยโข่ง 0 0.00 -
19 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอ.หาดใหญ่(บ้านไร่-บ้านพรุ) 0 0.00 -
22 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอ.หาดใหญ่(โซนอู่ตะเภา) 0 0.00 -
25 มิ.ย. 56 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอ.คลองหอยโข่ง 0 0.00 -
8 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานแผนการจัดการภัยพิบัติ อ.คลองหอยโข่ง:ต.โคกม่วง 0 0.00 -
9 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานเตรียมรับมือภัยพิบัติ ต.บ้านไร่ อ.หาดใหญ่ 0 0.00 -
16 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานยกร่างแผนการจัดการภัยพิบัติ อ.คลองหอยโข่ง :ต.คลองหลา 0 0.00 -
17 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการจัดการภัยพิบัติ ม.9 โคกม่วง 0 0.00 -
20 ก.ค. 56 ประชาพิจารณ์แผนการจัดการภัยพิบัติ อ.คลองหอยโข่ง :ต.ทุ่งลาน 0 0.00 -
25 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานการจัดการภัยพิบัติ อ.คลองหอยโข่ง 0 0.00 -
26 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานแผนการจัดการภัยพิบัติ อ.คลองหอยโข่ง 0 0.00 -
30 ก.ค. 56 ประชุมคณะทำงานแผนการจัดการภัยพิบัติ ม.2 ,3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง 0 0.00 -
7 ส.ค. 56 ประชุมคณะทำงานต.คลองหลา ชุดเล็ก 0 0.00 -
14 ส.ค. 56 ลงสำรวจผังน้ำพื้นที่อำเภอคลองหอยโข่ง 0 0.00 -
20 ส.ค. 56 ประชุมเครือข่ายวิทยุสื่อสาร(เครื่องแดง) ต.คลองหลา 0 0.00 -
29 ส.ค. 56 เวทีทำแผนที่เสี่ยงภัย ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง 0 0.00 -
12 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติอ.คลองหอยโข่ง 0 0.00 -
20 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานภัยพิบัติโคกม่วง 0 0.00 -
27 ก.ย. 56 ประชุมคณะทำงานภัยพิบัติคลองหอยโข่ง 0 0.00 -
7 ต.ค. 56 คุยเตรียมเวทีบ้านพี่เลี้ยงของเทศบาลนครหาดใหญ่ 0 0.00 -
8 ต.ค. 56 เวทีเครือข่ายรับมือภัยพิบัติคลองหอยโข่ง(เวทีใหญ่) 0 0.00 -
14 ต.ค. 56 เวทีเครือข่ายบ้านพี่เลี้ยง(รับมือและการจัดการภัยพิบัติเขตเทศบาลนครหาดใหญ่) 0 0.00 -
16 ต.ค. 56 เวทีเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ (LDI, สสส.) กทม. 0 0.00 -
17 ต.ค. 56 เวทีเครือข่ายจัดการภัยพิบัติ ต.ทุ่งลาน 0 0.00 -
30 ต.ค. 56 ประชุมคณะทำงานรับมือภัยพิบัติอำเภอคลองหอยโข่ง(งานข้อมูลร่วมกับ อ.ธนิต) 0 0.00 -
รวม 0 0.00 1 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย Little Bear Little Bear เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 12:12 น.