เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Flood Model)

ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)

ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)

1 เมษายน 2556 เวลา 13:30 น.
สมพร เหมืองทองสมพร เหมืองทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)ประชุมกลุ่มย่อย (ทีมทำ DEM)
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเพื่่อสรุปข้อมูลที่ดำเนิการอยู่และที่ได้เก็บเพิ่มเติมจากข้อเสนอของ อาจารย์ธนิต และ ส่วนอุทกฯ กรมชลประทาน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

การประชุมครั้งที่ 3 (ทีมทำ DEM)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00