เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำท่วมโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ (Flood Model)

เก็บข้อมูลทางกายภาพของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

เก็บข้อมูลทางกายภาพของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา

1 มีนาคม 2556 เวลา 08:00 น.
สมพร เหมืองทองสมพร เหมืองทอง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo การส่องกล้องวัดค่าระดับถนนลพบุรีรเมศวร์การส่องกล้องวัดค่าระดับถนนลพบุรีรเมศวร์
  • photo การวัดค่าระดับท่อระบายน้ำ ถนนลพบุรีรเมศวร์การวัดค่าระดับท่อระบายน้ำ ถนนลพบุรีรเมศวร์
  • photo วัดค่าระดับหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่วัดค่าระดับหน้าโรงเรียนธิดานุเคราะห์ เขตเทศบาลนครหาดใหญ่
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ส่องกล้อง วัดค่าระดับ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ดำเนินการเก็บข้อมูลร้อยละ 20

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00