เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ)

ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (มิ.ย.)

ประชุมคณะทำงานโครงการ ACCCRN เมืองหาดใหญ่ (มิ.ย.)

14 มิถุนายน 2556 เวลา 09:00 น.
savikasavika
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 27 คน
  2. ผลการดำเนินงานของโครงการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต และผังชุมชนฯ
  3. ผลการดำเนินงานของโครงการเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่
  4. ข้อเสนอแนะของกิจกรรมต่าง ๆ

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (0)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00