เฝ้าระวังน้ำท่วมหาดใหญ่ - Hatyai City Climate . ORG

การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเกิดอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ในระยะยาว (งานบริหารจัดการ)

ประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN

ประชุมคณะทำงานกลางโครงการ ACCCRN

15 พ.ค. 2556 เวลา 09:00 น.
Little BearLittle Bear
รายงานจากพื้นที่
  • photo
  • photo
  • photo บันทึกบันทึก
  • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ผู้รับผิชอบแต่ละแผนงานรายงานความก้าวหน้า

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

คณะทำงานเข้าร่วมประมาณ 27 คน

ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม : (3)

รายงานการใช้เงิน
ประเภทรายจ่ายรวมรายจ่ายสถานะ
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00